ÀREA: ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

El nostre departament d'Administració de Finques, format per professionals especialitzats en aquest sector, pot resoldre amb garanties les incidències que constantment hi ha a totes les comunitats de propietaris.

El fet de ser administradors de finques col•legiats, dóna als nostres clients una seguretat i una garantia de qualitat en el servei que donem.

Tota la nostra dedicació i competència professional està fonamentada en el coneixement del sector, l'experiència de molts anys i sobretot amb la eficàcia i la transparència que fa que la nostra Administració de Finques gaudeixi constantment de les mostres de fidelitat i confiança dels nostres clients.

Els nostres serveis comprenen totes les tasques de gestió pròpies d'una administració de finques tals com:

 • Constitució de la Comunitat.
 • Confecció i legalització del llibre d'Actes, obtenció del NIF de la Comunitat, donar d'alta els subministres, obertura de comptes bancàries.
 • Preparació de les Assemblees conjuntament amb el president de la comunitat.
 • Preparació d'un pressupost anual d'ingressos i despeses i seguiment del mateix durant l'exercici en curs.
 • Celebració d'Assemblees Generals Ordinàries.
 • Redacció i emissió de les Actes de les Assemblees i transcripció de les mateixes en el llibre d'Actes de la comunitat.
 • Seguiment de les obres dutes a terme per la Comunitat.
 • Elaboració i cobrament de les quotes de la Comunitat, remeses bancàries.
 • Control de saldos i liquiditat de la Comunitat.
 • Confecció estat de comptes al tancament de l'exercici.
 • Reclamació dels rebuts impagats.
 • Gestió en tot moment personalitzada de la Comunitat amb contacte periòdic amb el President de la Comunitat per supervisar les gestions en curs.
 • Expedició de certificats d'estar al corrent de pagament de les quotes comunitàries.
 • Celebració d'Assemblees Generals Extraordinàries.
 • Si de la gestió ordinària en reclamació de morosos no s'obtingués un resultat satisfactori, es procediria a donar trasllat de l'assumpte Via Judicial, actuant a través d'advocat.
 • Confecció, tramitació i presentació de declaracions fiscals (IVA, IRPF, etc...).
 • Altres serveis relacionats amb l'Administració.

 • CLOS ASSESSORS amb l'ONCOTRAIL 2017 (felicitats campions!!!)
 • Declaració informativa sobre bens i drets situats a l'estranger (Model 720)
 • CLÀUSULES SOL / DESPESES CONSTITUCIÓ HIPOTECA / CLÀUSULES BANCARIES ABUSIVES
 • Quadre de Retencions exercici 2017.
 • Mesures fiscals per dur a terme abans del 31/12/2016
 • Grup CLOS ASSESSORS col.laboradors oficials de TEMPORADA ALTA 2016
 • Llei 39/2015 -PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES-
 • Butlletí informatiu de CLOS ASSESSORS http://closassessors.bol-e.com
 • Impost sobre els habitages buits.
 • Declaració informativa sobre Béns i Drets situats a l'estranger. Model 720
CLOS ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
Carrer Vista Alegre 7
17004 Girona
Telfs: 972 224 849 - 972 224 850
Fax: 972 224 817
teresa@closassessors.com
Conegui totes les àrees de servei de CLOS ASSESSORS GPD'A